Benzen karta charakterystyki chempur

Pobierz

Strona 4 z 18 Po zanieczyszczeniu oczu: wypłukać dużą ilością wody.analiza , jego tematy (klej tapicer, ksylen karta charakterystyki, ksylen rozpuszczalnik) i głównych konkurentów (chem-rozlew.com, poch.com.pl, chempur.pl)analiza , jego tematy (karty charakterystyk, karta charakterystyki aceton, aceton karta charakterystyki) i głównych konkurentów (poch.com.pl .Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 23.03.2016 Numer materiału: 11912-0021 Strona 1 z 9 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa MPA 5010 / MPA 9010 1.1.. Nie używać ponownie pustych pojemników.. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: Octan amonu Numer produktu 3272, 0599, 0596, 0011 Dodatkowa IdentyfikacjaBenzen 71-43-2 1,6 -- -- skóra .. Zapewniæ odpowiedni¹ wentylacjê, jeœli to mo¿liwe zastosowaæ wyci¹g na miejscu pracy.. KARTA CHARAKTERYSTYKI .. Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie przez profesjonalistów.. Prawidłowa nazwa przewozowa UN Strona 6 / 7 _____ Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS Porady dotyczące szkoleń Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki .Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 18.01.2017 Numer wersji 6 Aktualizacja: 18.01.2017 Nazwa handlowa: 232 Eurosol Montage (ciąg dalszy od strony 2) 44.0 W razie dolegliwości odwieźć do lekarza..

Karta charakterystyki Hiszpania / Język hiszpański.

LUSTRA PŁYTKI.. Informacje dodatkowe:Numer pozwolenia 5967/14IUPAC Standard InChI: InChI=1S/C10H14/c1-3-5-10-7-4-6-9(2)8-10/h4,6-8H,3,5H2,1-2H3 Copy IUPAC Standard InChIKey: QUEBYVKXYIKVSO-UHFFFAOYSA-N Copy CAS Registry Number .Karta charakterystyki Prawa autorskie,2019, 3M Company Wszystkie prawa Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu ()$ * i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone tylko pod warunkiem, informacje - kopiowane w $()$ i bez zmian, chyba uzyskano uprzednio - *+.KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) artykuł 31, załącznik II ze zmianami 2015/830.. Identyfikator produktu 1.2.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Numer katalogowy 100748 Nazwa wyrobu Kwas siarkowy 98% do oznaczania azotu Karty Charakterystyki według numerów katalogowych są dostępne również na stronie .. · Po styczności ze skórą:Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 11.05.2015 Numer wersji 5 Aktualizacja: 11.05.2015 Nazwa handlowa: 233 Eurosol Contact (klej kontaktowy) (ciąg dalszy od strony 1) 40.1.5 · Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia GHS02 GHS07 GHS09 · Hasło ostrzegawcze NiebezpieczeństwoBENZENE, 1,1'-METHYLENEBIS[ISOCYANATO-, HOMOPOLYMER 39310-05-9 5 - 15 Trade Secret * 3M Scotchcast Cable Repair Compound, CRC (Part A) 05/22/18 _____ Page 3 of 11 DIUNDECYL PHTHALATE 3648-20-2 0 - 15 DIUNDECYL PHTHALATE, BRANCHED AND LINEAR 85507-79-5 0 - 15 .Przed użyciem przeczytać Karta charakterystyki..

nie większej niż 125 ml Dz.U.01.11.84Karta charakterystyki Republika Południowej Afryki / Język angielski.

: (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II - Polska Inne sposoby identyfikacji Benzyna BP 95, Bezołowiowa 95 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu Ciecz.. Na podstawie Rozp.. Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. BOSTIK FIXPRO .. KARTA CHARAKTERYSTYKI .. Na podstawie Rozp.. Zgodnie :Zgodne z konwencją IMO ( AFS/CONF/26 ) dotyczącą Systemów Antifoulingu.. W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt