Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki sprawozdanie

Pobierz

Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.Matematyka, Sprawozdania Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki.. Zadania logiczne - klasa 6; Plan pracy - zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej.. Licznik odwiedzin.. 2.Sprawozdanie z zaj ęć wyrównawczych z matematyki prowadzonych na poziomie edukacyjnym wczesnoszkolnym w ramach projektu "B ądź twórczy - obserwuj, odkrywaj, działaj" Od grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im.. 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze odbywały się w I semestrze we wtorki (co drugi tydzień) na 8 godzinie lekcyjnej.. Wnioski: Zachęcać uczniów do korzystania z pomocy nauczycieli w formie zajęć pozalekcyjnych, informować rodziców o możliwości korzystania z takiej formy pomocy.. Dotyczy: wszyscy nauczycieleZajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego odbywały się raz w tygodniu- w czwartek.. w kl. I-II odbywały się w terminie od 1 marca do 31 maja 2011 roku i stanowiły część projektu NASZA WIEDZA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ.. Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.. Grupa liczy 10 osób.Zadanie nr 3 : Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VII Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Dorota Siejkowska SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1..

Wydawnictwo NOWIK, Opole 2003Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki .

1 grupa z chemii (od 3 do 8 osób) 2 godziny w tygodniuKontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem email: .. Wczoraj.. W swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasadami ochrony danych osobowych.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jako forma pomocy dzieciom z zaburzeniami.. .Opracowała: Anna Mróz Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. Uczęszcza na te zajęcia 24 uczniów.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych I semestr 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do 1 klasy szkoły podstawowej.Katalog Aneta Stachelek, 2015-04-28 Zalas Język polski, Sprawozdania Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowanych w formie indywidualnej.Wyniki dla .Plan zajęć rozwijających z matematyki w klasie V i VI szkoły podstawowej.. "MAC" SA, Kielce 2001 Kozłowska-Brzoza A.: Gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej.. Razem 28 godzin.. Celem zajęć wspomagających, w tym dydaktyczno-wyrównawczych, jest udzielenie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2.. Dzieci np. mające trudności w nauce, czy z objawami autyzmu pracują w małych grupach nad wyrównaniem braków edukacyjnych.Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasach I - III prowadzone były od 04.01.2010 roku do 10.06.2011 roku..

2 grupy z matematyki (od 3 do 8 osób) 2 godziny w tygodniu.

Wydawnictwo SKRYPT, Warszawa 2004 Kolany D., Żelechower G.: Nienudna matematyka.. Zajęcia dla uczniów z problemami w nauce, uczniowie uzupełniają podstawowe braki w nauce i umiejętnościach, są motywowani do nauki.. ZAŁOŻENIA PROGRAMU; Program jest skierowany do uczniów klas IV - VII SP, mających problemy z opanowaniem treści podstawy programowej z matematyki.. Grupa - Jolanty Cabaj Zajęcia prowadziłam od 27 października 2009 do 25 maja 2010 roku.. W miesiącu.. Szukaj.. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok; Szukaj.. Zajęcia prowadzone są na bieżąco.. przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia.. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU: Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI, którzy mają wolniejsze tempo pracy niż ich rówieśnicy,niekompletną wiedzę matematyczną ( np. z powodu częstych nieobecności w szkole),nabytych dysfunkcji ( dysgrafia, dysortografia.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.. W pierwszej grupie było sześcioro uczniów z klasy siódmej i dwóch z szóstej ~ dziewczynek, chłopców , natomiast w grupie drugiej - osiem osób z klasy ósmej ( ô dziewczynek, î chłopców .Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz.. ROK SZKOLNY 2005/2006 ANETA WALICKA-JASIŃSKA ..

od samego dziecka.Karolak T.: Praktyczne zadania z matematyki.

Program ten jest napisany z myślą o uczniach, dla których matematyka jest nauką trudną.2 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego kl. I III Ja też potrafię Zajęcia wyrównawcze JA TEZ POTRAFIĘ!. SPRAWOZDANIE z prowadzonych zajęć wyrównawczych z matematyki w klasie III gimnazjum w I semestrze r. szk.. Zespół wyrównawczy liczył 7 uczniów klas szóstych i 8 uczniów klas czwartych i piątych.Zajęcia wyrównawcze z matematyki odbywały się z podziałem na dwie grupy.. Jest on zgodny z podstawą programową i skorelowany z programem "Matematyka z kluczem", wyd.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach czwartych i piątych odbywają się zgodnie z tematyką opracowanych programów nauczania i według wcześniej ustalonego harmonogramu zajęć..

Narastajqce trudnošci w nauce matematyki zaIeŽq od wielu czynników, min.

Źródła tych potrzeb to:• fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe• deficyty rozwojowe• zaniedbania środowiskowe• nieporadność rodziców• nieobecności w szkole spowodowane chorobami.Program ten .• Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego .. • Kółko zainteresowań z matematyki • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki .. CEL GŁÓWNY: usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.. Marii Konopnickiej w NaruszewieProgram zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VII na rok szkolny 2017/2018 Opracowała: Beata Maślak WSTĘP W każdym zespole klasowym oprócz uczniów uzdolnionych matematycznie są uczniowie przeciętni i wreszcie tacy, którzy mają duże problemy z opanowaniem wiadomości matematycznych.. Obejmowały: 5 ucz.. Odbyło się 14 spotkao po dwie godziny.. Dzisiaj.. Odbyło się 12 takich zajęć mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.Jedną z form pomocy, jaką uczniom może zapewnić szkoła są zajęcia wyrównawcze.. Głównym celem zajęć było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz eliminacja niepowodzeń szkolnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia, rozbudzanie motywacji do pracy, stosowanie zróżnicowanych i ciekawych ćwiczeń w warunkach .Sprawozdanie z pracy na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach projektu "Lepszy w zawodzie".. Szachy; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy VINa zajęciach wyrównawczych z matematyki uczniowie przyswajają wiedzę matematyczną poprzez stosowanie metody ćwiczeniowej, pracę w grupie oraz zabawę i pracę przy użyciu tablicy interaktywnej.zorganizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (kl. IId, IIIa, IIIb, IIId, Ia, Ib, Id, Ie, If, Ig).. Zjawisko to dotyczy zarówno uczniów zdolnych, przecietnych i slabych.. Zbiór zadań dla klas 4-6 szkół podstawowych.. Zapisanych było siedmiu słabszych uczniów .Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. W tym czasie przeprowadzona była diagnoza wstępna, diagnoza bieżąca i diagnoza końcowa w czerwcu 2011 roku.ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE PLAN PRACY DLA KL 1c .. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.. W tygodniu.. Uczestniczyło w nich 14-oro uczniów klasy V (7 dziewczynek i 7 chłopców).1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech grup uczniów po jednej godzinie zajęć tygodniowo.. Zadania logiczne - klasa 5; Zadania na szóstkę - graniastosłupy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt